ကြ်န္ေတာ္တို႔ မဂၤလာပါျမန္မာရိုးရာထမင္းဟင္းႏွင့္မုန္႔မ်ိဳးစံု ဆိုင္မွ ေခၚယူထားေသာ ေအာက္ပါ လစ္လပ္ဝန္ထမ္းေနရာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားလိုလွ်င္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၇၉၇၉၇၉၁၆၆ သို႔လည္းေကာင္း အီးေမလ္ info@mingalabarrestuarant.com သို ႔ CV ေဖာင္မ်ားေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာအစားအစာ စားဖိုမႈးၾကီး (၁)ဦး

  • မဂၤလာပါ (ျမန္မာ႕ရိုးရာ ထမင္းဟင္းႏွင္႔ မုန္႕မ်ိဳးစံု)

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အရည္အခ်င္းႏွင္႔ ျပည္႔၀ ၍ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းေကာင္းရွိသူမ်ားျဖစ္ျပီး မဂၤလာပါ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ႏွင္႔ အညီ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရပါမည္။

ေနစားျငိမ္း + လစာေကာင္းေကာင္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအဆာေျပစာမ်ားကြ်မ္းက်င္ စားဖုိမႈး (၁)ဦး

  • မဂၤလာပါ (ျမန္မာ႕ရိုးရာ ထမင္းဟင္းႏွင္႔ မုန္႕မ်ိဳးစံု)

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အရည္အခ်င္းႏွင္႔ ျပည္႔၀ ၍ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းေကာင္းရွိသူမ်ားျဖစ္ျပီး မဂၤလာပါ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ႏွင္႔ အညီ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရပါမည္။

ေနစားျငိမ္း + လစာေကာင္းေကာင္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

မုန္႕ဟင္းခါး၊ ေခါက္ဆြဲသုပ္၊ အရြက္သုပ္ကြ်မ္းက်င္ (၃)ဦး

  • မဂၤလာပါ (ျမန္မာ႕ရိုးရာ ထမင္းဟင္းႏွင္႔ မုန္႕မ်ိဳးစံု)

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အရည္အခ်င္းႏွင္႔ ျပည္႔၀ ၍ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းေကာင္းရွိသူမ်ားျဖစ္ျပီး မဂၤလာပါ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ႏွင္႔ အညီ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရပါမည္။

ေနစားျငိမ္း + လစာေကာင္းေကာင္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

Restaurant Manager (၁)ဦး
 

  • မဂၤလာပါ (ျမန္မာ႕ရိုးရာ ထမင္းဟင္းႏွင္႔ မုန္႕မ်ိဳးစံု)

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အရည္အခ်င္းႏွင္႔ ျပည္႔၀ ၍ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းေကာင္းရွိသူမ်ားျဖစ္ျပီး မဂၤလာပါ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ႏွင္႔ အညီ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရပါမည္။

ေနစားျငိမ္း + လစာေကာင္းေကာင္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

Waiter (၁၀)ဦး
 

  • မဂၤလာပါ (ျမန္မာ႕ရိုးရာ ထမင္းဟင္းႏွင္႔ မုန္႕မ်ိဳးစံု)

ေနစားျငိမ္း + လစာေကာင္းေကာင္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

စားဖိုေဆာင္အကူ (၁၀)ဦး
(ပညာသင္ၾကားခြင္႔ရမည္/အေတြ႕အၾကံဳမလို)

  • မဂၤလာပါ (ျမန္မာ႕ရိုးရာ ထမင္းဟင္းႏွင္႔ မုန္႕မ်ိဳးစံု)

ေနစားျငိမ္း + လစာေကာင္းေကာင္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။